Cirkulære om arbejdstøj til gravere, visse kirkegårdsledere og kirkegårdsassistenter

§ 1. Cirkulæret omfatter:1) tjenestemands- og overenskomstansatte gravere,

2) kirkegårdsassistenter og

3) kirkegårdsledere, såfremt kirkegårdslederen efter sin arbejdsbeskrivelse skal deltage i forefaldende manuelt arbejde på kirkegården.

§ 2. En graver skal under udførelse af sit arbejde være iført almindeligt arbejdstøj, der er hensigtsmæssigt og afpasset efter arbejdet. Menighedsrådet kan stille krav om, at graveren under udførelse af kirketjenesten skal bære mørkt tøj.

Stk. 2. Menighedsrådet stiller de til arbejdet i henhold til arbejdsmiljøreglerne nødvendige personlige værnemidler, f.eks. støvler, arbejdshandsker og høreværn til rådighed.

§ 3. Herudover udleverer menighedsrådet – ved førstegangsansættelse som graver – følgende til graveren: 1 sæt regntøj, omfattende bukser og jakke, 1 sæt arbejdstøj, omfattende trøje, jakke eller lignende, arbejdsbukser eller overall/kedeldragt, samt 2 arbejdsskjorter eller lignende.

Stk. 2. Ved fratræden inden for en periode på 6 måneder efter ansættelsen leverer graveren regntøjet tilbage.

§ 4. Under ansættelsen er graveren inden for de i stk. 2 angivne rammer berettiget til udlevering af arbejdstøj af følgende art:

Jakke

Trøje/Busseronne

Bukser

Overall/kedeldragt

Skjorte eller lignende

Vinterjakke

Vinterbukser

Anden vinterbeklædning, f.eks. fiberpelstrøje eller -jakke, -bukser, -strømper m.m.

Regntøj, bukser og jakke

Nødvendig beskyttelsesbeklædning, f.eks. forklæde m.m.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte arbejdstøj kan af graveren kun kræves udleveret inden for en udgiftsramme på kr. 90,00 pr. måned (ekskl. moms). Anmodning om udlevering af arbejdstøj kan første gang rejses efter 1 års ansættelse og indenfor en udgiftsramme svarende til 6 måneders optjening, og derefter højst hvert 1/2 år.

Stk. 3. Graveren afholder selv udgifter til andet arbejdstøj, end det i dette cirkulære anførte.

Stk. 4. Fraværsperioder, herunder på grund af sygdom eller barsel af 1 måneds varighed eller derover, fragår ved beregningen af udgiftsrammen. Er graveren deltidsbeskæftiget, nedsættes den i § 4, stk. 2, fastsatte udgiftsramme tilsvarende.

§ 5. Gravere, der medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger, er inden for en samlet udgiftsramme på kr. 150,00 pr. ansættelsesmåned (ekskl. moms) berettiget til udlevering af mørkt tøj.

Cirkulærebemærkning til § 5:

Gravere er berettiget til udlevering af mørkt tøj, såfremt de medvirker ved gudstjenester og kirkelige handlinger. Denne ret har gravere uafhængigt af, om menighedsrådet har stillet krav om, at graveren under udførelse af kirketjeneste skal bære mørkt tøj.

§ 6. Ved forflyttelse til anden stilling, jf. definitionen på forflyttelse i kap. 3, 4 og 9 i lov om tjenestemænd, der er omfattet af dette cirkulære, overfører graveren optjente rettigheder efter dette cirkulære til det nye ansættelsessted.

Stk. 2. Ved ansættelsesforholdets ophør af andre grunde falder optjente rettigheder efter aftalen bort, uden at kompensationskrav af denne grund opstår.

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Cirkulære nr. 9015 af 8. januar 2014 om arbejdstøj til tjenestemands- og overenskomstansatte gravere, kirkegårdsassistenter og visse kirkegårdsledere ophæves.

Kirkeministeriet, den 15. december 2016

Christa Hector Knudsen
Thomas Kristoffersen | Sdr. Landevej 63 K, Aakirkeby - Danmark | Tlf.: 51504197 | pederskerkirke@mail.dk