Cirkulære om en tillidsmandsordning for gravere og visse kirkegårdsledere.

CIR nr. 12060 af 28/12 1994 (Gældende)

(til stiftsøvrighederne)

Efter udsendelse af cirkulære af 12. januar 1993 om en tillidsmandsordning for gravere og visse kirkegårdsledere er ministeriet blevet forespurgt, om der kan vælges en tillidsmand for flere provstier i de tilfælde, hvor der alene er få ansatte omfattet af cirkulæret samt om betaling af kørselsgodtgørelse til tillidsmanden. Ministeriet har i den anledning ændret cirkulæret, således at ministeriet vil kunne godkende, at et tillidsmandsområde udvides til at omfatte to eller flere provstier med få ansatte omfattet af cirkulæret, hvis de afstandsmæssige hensyn ikke taler afgørende imod en sådan løsning. Cirkulæret slår endvidere fast, at udgifter til nødvendig befordring ved varetagelse af hvervet afholdes af kirkekassen i det sogn, hvor tillidsmanden er ansat, uanset om tillidsmandsordningen måtte omfatte sogne i flere ligningsområder.

I overensstemmelse med reglerne vælges der en tillidsmand i hvert provsti, der repræsenterer de i provstiet ansatte gravere og kirkegårdsledere, der er ansat i stillinger, for hvilke Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte har forhandlingsretten.

Anmeldelse af tillidsmænd foretages over for den pågældende stiftsøvrighed. Omfatter ordningen flere provstier i flere stifter, foretages anmeldelse over for hver af de pågældende stiftsøvrigheder. Om valg og anmeldelse af provstitillidsmænd henvises til reglerne i cirkulærets § 2.

Det er tillidsmandens pligt som talsmand for de i cirkulærets § 1 nævnte personer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode samarbejdsforhold mellem gravere/kirkegårdsledere og menighedsråd, gravere/kirkegårdsledere og andre ved kirke og kirkegård ansatte samt gravere/kirkegårdsledere indbyrdes.

Tillidsmanden skal tillige påse, at bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold på kirkegårdene overholdes. Det bemærkes, at reglen ikke fritager arbejdsgiveren for det ansvar, arbejdsgiveren har ifølge arbejdsmiljøloven.

Det følger af reglen i cirkulærets § 4 at ønsket fra en tillidsmand om en forhandling med menighedsråd om en gravers eller kirkegårdsleders forhold skal imødekommes.

Tvivlsspørgsmål forelægges Kirkeministeriet.

Begreb

§ 1. Ved en provstitillidsmand forstås en person, der repræsenterer de i provstiet ansatte gravere og kirkegårdsledere, der er ansat i stillinger, for hvilke Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte har forhandlingsretten.

Valg af tillidsmænd

§ 2. Provstitillidsmanden vælges i hvert provsti af og blandt de i § 1 nævnte personer. For at kunne vælges til tillidsmand, skal man have været ansat mindst 1/2 år i sin nuværende stilling. Valget skal godkendes af bestyrelsen for Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og anmeldes skriftligt over for stiftsøvrigheden. Stiftsøvrigheden er berettiget til over for Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte at gøre begrundet indsigelse mod valget, når dette sker inden 3 uger efter, at stiftsøvrigheden har modtaget meddelelse fra Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte.
Stk. 2. Kirkeministeriet kan efter indstilling fra den forhandlingsberettigede organisation godkende, at der vælges en tillidsmand fælles for to eller flere provstier.
Stk. 3. For tillidsmanden vælges normalt samtidig en suppleant, som godkendes og anmeldes på samme måde som tillidsmanden, jf. stk. 1. Under tillidsmandens fravær fungerer suppleanten i dennes sted og nyder under funktionsperioden samme rettigheder som tillidsmanden.
Stk. 4. Valgene gælder for 2 år ad gangen. Ved genvalg skal fornyet anmeldelse alene ske til forbundet.

Opgaver

§ 3. Det er tillidsmandens pligt som talsmand for de i § 1 nævnte personer at gøre sit bedste for at fremme og vedligeholde rolige og gode samarbejdsforhold mellem gravere/kirkegårdsledere og menighedsråd, gravere/kirkegårdsledere og andre ved kirke og kirkegård ansatte samt gravere/kirkegårdsledere indbyrdes.
Stk. 2. Tillidsmanden skal tillige påse, at bestemmelserne om sikkerhedsforanstaltninger samt arbejdsmiljømæssige forhold på kirkegårdene overholdes.

§ 4. Som talsmand for provstiets gravere og kirkegårdsledere kan tillidsmanden over for menighedsrådene forelægge forslag, henstillinger og klager fra graverne og kirkegårdsledere samt optage forhandling med menighedsrådet om lokale spørgsmål.

Hvervets udførelse

§ 5. Hovedreglen er, at tillidsmandshvervet skal varetages i fritiden ved omlægning af tjenesten eller - hvor der er mulighed herfor - ved tjenestebytning. Det påhviler såvel vedkommende menighedsråd som tillidsmanden at medvirke til en hensigtsmæssig løsning.

§ 6. Såfremt varetagelsen af hvervet ikke kan ske ved omlægning eller bytning, kan menighedsrådet efter forhandling med tillidsmanden tillade fravær fra tjenesten uden lønafkortning i et antal arbejdstimer svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i indtil 3 uger (for tiden 111 timer) på årsbasis.
Stk. 2. Ved opgørelsen medregnes alt fravær, herunder forhandlingsmøder med menighedsråd og deltagelse i kongresser, delegeretmøder, hovedbestyrelsesmøder, bestyrelsesmøder, forretningsudvalg m.v.

§ 7. Ved fravær herudover foretages lønafkortning med for tiden 1/1924 pr. time af den til enhver tid gældende årsløn. Afkortningen medfører ikke fradrag ved beregning af lønanciennitet eller pensionsalder.

§ 8. Udgifter til nødvendig befordring ved varetagelsen af hvervet afholdes efter de for tjenestemænd gældende regler af kirkekassen i det sogn, hvor tillidsmanden er ansat, uanset om tillidsmandsordningen måtte omfatte sogne i flere ligningsområder.

Thomas Kristoffersen | Sdr. Landevej 63 K, Aakirkeby - Danmark | Tlf.: 51504197 | pederskerkirke@mail.dk